Grupa TRUST

+48 604 222 999 biuro@grupatrust.pl

Menu
Warunki sprzedaży węgla

Warunki sprzedaży węgla

1. Postanowienia ogólne
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do transakcji, których przedmiotem jest sprzedaż węgla (towar) przez firmę Grupa TRUST Sp. z o.o.  na rzecz dowolnego podmiotu lub osoby, która dokonuje zakupu towaru.

2. Zawarcie umowy
Podstawą dokonania transakcji sprzedaży węgla jest pisemne lub ustne zamówienie złożone przez Kupującego i skierowane do Grupa TRUST Sp. z o.o., zamówienie powinno zawierać dane Kupującego oraz informacje dotyczące ilości i rodzaju zamawianego towaru.

3. Parametry ilościowe i jakościowe węgla

– Jednostka miary ilości Towaru – tona metryczna (MT).
– Oferowany przez Grupa TRUST Sp. z o.o. węgiel pochodzi z terytorium Federacji Rosyjskiej jak również z polskich kopalń.

– Szczegółowe parametry jakościowe sprzedawanego węgla będą na życzenie kupującego zamieszczane na fakturze pro-forma oraz na fakturze VAT.

4. Dostawa Towaru
– Podstawowym miejscem odbioru Towaru jest skład węgla w Siedlcach przy ul. Torowej 1. W tym zakresie stosuje się formułę EX WORKS (Incoterm 2000), wedle której Grupa TRUST Sp. z o.o. jest zobowiązana do postawienia Towaru Kupującemu do dyspozycji w punkcie wydania, bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku. Na życzenie kupującego miejsce odbioru może być inne niż w/w.
– W przypadku gdy Strony ustalą inne miejsce odbioru Towaru niż skład węgla w Siedlcach przy ul. Torowej 1 i jednocześnie Strony nie ustalą innych warunków rozliczenia kosztów załadunku i transportu, cena sprzedaży zostanie powiększona o koszty związane z dostarczeniem Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego. W przypadku gdy Grupa TRUST Sp. z o.o. nie otrzyma dokładnych instrukcji wysyłkowych od Kupującego wysyłka nastąpi wedle uznania Grupa TRUST Sp. z o.o.
– W każdym przypadku odstępstwa od zasady odbioru Towaru ze składu wskazanego w pkt 4.1. ryzyko i koszty związane z odbiorem towaru obciążają Kupującego.

5. Ceny
– Cena podana Kupującemu jest kalkulowana na bazie kosztów bieżących. Grupa TRUST Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany ceny w każdej chwili, aż do momentu dostawy w stosunku do wszystkich Towarów lub dowolnej części Towarów z zamówienia, w stopniu niezbędnym, zapewniającym pokrycie zwiększonych kosztów, niezależnych od Sprzedającego.
– Kupujący zapłaci cenę za towar określoną w fakturze sprzedaży.
– Ceny obowiązują dla określonych ilości sprzedawanego towaru.
– Grupa TRUST Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany ceny w przypadku nieprzewidzianych zmian w przepisach celnych lub podatkowych, mających wpływ na koszty importu zamówionego Towaru.

6. Warunki płatności
– Kupujący dokonuje płatności z góry na podstawie faktury pro-forma na rachunek bankowy Grupa TRUST Sp. z o.o. określony na fakturze pro-forma.
– Grupa TRUST Sp. z o.o. uznaje za datę dokonania wpłaty datę wpływu pieniędzy na swoje konto bankowe.
– Jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych, Grupa TRUST Sp. z o.o. ma prawo uzależnić wydanie towaru od uprzedniego uiszczenia należności albo przedstawienia stosownych gwarancji lub zabezpieczeń. Grupa TRUST Sp. z o.o. może również w takiej sytuacji postawić w stan natychmiastowej wymagalności zapłatę wszelkich zobowiązań Kupującego wobec Grupa TRUST Sp. z o.o., bez względu czy termin ich zapłaty już nadszedł.
– Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, za opóźnienie w zapłacie Grupa TRUST Sp. z o.o. należą się odsetki w podwójnej wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

7. Termin odbioru
Grupa TRUST Sp. z o.o. stawia Towar do dyspozycji Kupującego po otrzymaniu przedpłaty określonej w par. 6 ust. 6.1 ogólnych warunków sprzedaży węgla.

8. Zastrzeżenie prawa własności
– Grupa TRUST Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności towaru oraz przynależnej do niego dokumentacji do czasu zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży.
– Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia prawa własności towaru ani jego obciążania żadnymi prawami na rzecz osób trzecich przed dokonaniem zapłaty ceny sprzedaży.

9. Postanowienia końcowe
Wszelkie spory, powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszych postanowień w pierwszej kolejności będą rozstrzygać w drodze negocjacji. W razie niepowodzenia negocjacji, każda ze Stron – w terminie dwóch tygodni od zakończenia negocjacji może wnieść powództwo do sądu właściwego dla miejsca siedziby Grupa TRUST Sp. z o.o.

[region-generation-by-fuel-type-widget token=”your-api-token”]

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress